Bilansoznawstwo - teoriaZapraszamy również do zapoznania się z ofertami na usługi księgowe. I. Definicja bezrobocia

Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać stanowisko.

Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli ukazywana w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych a liczbą osób czynnych zawodowo (to jest zdolnych w prawnie określonych warunkach do podjęcia pracy). Ta ostatnia grupa obejmuje wszystkich zdolnych do pracy w wieku od 15 do 65 (kobiety do 60) roku życia - to znaczy także bezrobotnych. Osoby nie osiągające lub przekraczające wymienione granice wieku stanowią odrębne kategorie, nie związane z pojęciami bezrobocia

II. Rodzaje bezrobocia

W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się:
• bezrobocie strukturalne, wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy
• bezrobocie technologiczne wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia,
• bezrobocie koniunkturalne wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego
• bezrobocie frykcyjne jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości;
• bezrobocie sezonowe jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych

W zależności na formę występowania wyróżnia się:
• bezrobocie krótkookresowe - do 3 miesięcy bez zatrudnienia.
• bezrobocie średniookresowe - od 3 do 12 miesięcy bez zatrudnienia.
• bezrobocie długookresowe - dotyczy osób pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ dłuższe pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie.
• bezrobocie ukryte to pewna - nieokreślona - liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. Występuje głównie na wsi (nadmiar rąk do pracy, dawniej - przerost administracji).
• bezrobocie rejestrowane to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.

III. Przyczyny bezrobocia

• likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa
• zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi
• ograniczanie produkcji
• brak informacji o miejscach pracy
• brak mobilności
• przeniesienie zakładu do innego rejonu
• niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracowników
• zmiany w technologii
• wysokie obciążenia fiskalne

V. Skutki bezrobocia

• niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki
• znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą
• spadek dochodów rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa
• degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności)
• zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, przestępczość itd.
• utrata kwalifikacji

Inflacja I [%] 1.6 1.7 0.5
Inflacja II [%] 0.1 0.4 0.1
Inflacja III [%] 0.5 0.4 0.5
Inflacja IV [%] - - 0.5
Stopa bezrobocia [%] 20.6 20.6 18.8
Liczba bezrobotnych 3 295 000 3 293 154 3 344 158
Nowi zarejestrowani 196 000 291 454 183 904

2004.04.13 14:45

Inflacja w 2005 roku w pobliżu górnej granicy celu inflacyjnego
Inflacja w połowie 2005 roku ustabilizuje się w pobliżu górnej granicy celu inflacyjnego 2,5 proc. plus/minus 1 pkt proc., choć możliwe jest jej okresowe przekroczenie - napisał Narodowy Bank Polski w "Raporcie o inflacji w 2003 roku". więcej
2004.04.13 11:16
Utrzymuje się podwyższone tempo wzrostu Wskaźnika Przyszłej Inflacji

2004.04.02 13:43
Hausner: Bezrobocie w marcu spadnie do 20,4 proc.
Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza. więcej...
Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:
Produkt krajowy brutto, stopa bezrobocia,
stopa inflacji, podaż pieniądza
Okres Produkt Krajowy Brutto (a) Stopa bezrobocia [%] (b,c) Stopa inflacji I [%] (e) Stopa inflacji II [%] (f) Podaż pieniądza M1 (b,d) Podaż pieniądza M2 (b,d)
2004 02 - 20.6 1.6 0.1 - -
2004 01 - 20.6 1.7 0.4 - -
2003 12 104.7 18.0 1.7 0.2 158.1 337.8
2003 11 - 17.6 1.6 0.3 156.2 334.3
2003 10 - 17.4 1.3 0.6 151.3 332.4
2003 09 104.0 17.5 0.9 0.5 151.8 326.9
2003 08 - 17.6 0.7 -0.4 148.4 324.8
2003 07 - 17.7 0.8 -0.4 146.9 323.0
2003 06 103.9 17.8 0.8 -0.1 146.4 322.9
2003 05 - 17.9 0.4 0.0 138.0 320.2
2003 04 - 18.4 0.3 0.2 130.7 317.2
2003 03 102.3 18.7 0.6 0.3 136.2 317.9
2003 02 - 18.8 0.5 0.1 133.0 318.4
2003 01 - 18.7 0.5 0.4 129.8 315.4
2002 12 102.2 18.1 0.8 0.1 136.3 319.8
2002 11 - 17.8 0.9 -0.1 130.7 317.5
2002 10 - 17.5 1.1 0.3 126.9 321.1
2002 09 101.8 17.6 1.3 0.3 127.4 320.7
2002 08 - 17.5 1.2 -0.4 126.1 322.9
2002 07 - 17.4 1.3 -0.5 128.5 324.2
2002 06 100.9 17.3 1.6 -0.4 126.1 321.9
2002 05 - 17.2 1.9 -0.2 121.6 322.0
2002 04 - 17.8 3.0 0.5 116.3 317.6
2002 03 100.5 18.1 3.3 0.2 114.8 319.0
2002 02 - 18.1 3.5 0.1 101.1 329.5
2002 01 - 18.0 3.4 0.8 98.3 328.5
2001 12 100.2 17.4 3.6 0.2 104.0 334.7
2001 11 - 16.8 3.6 0.1 93.9 326.3
2001 10 - 16.4 4.0 0.4 96.2 324.7
2001 09 100.8 16.3 4.3 0.3 97.3 320.7
2001 08 - 16.2 5.1 -0.3 94.7 318.5
2001 07 - 16.0 5.2 -0.3 95.5 314.6
2001 06 100.9 15.9 6.2 -0.1 92.3 307.6
2001 05 - 15.9 6.9 1.1 91.5 305.0
2001 04 - 16.0 6.6 0.8 90.7 303.0
2001 03 102.0 16.1 6.2 0.5 89.8 301.0
2001 02 - 15.9 6.6 0.1 89.5 295.5
2001 01 - 15.7 7.4 0.8 89.4 292.6
2000 12 102.4 15.0 8.5 0.2 93.8 294.4
2000 11 - 14.5 9.3 0.4 91.9 291.2
2000 10 - 14.1 9.9 0.8 91.9 287.4
2000 09 103.3 14.0 10.3 1.0 92.0 280.6
2000 08 - 13.8 10.7 -0.3 93.9 277.9
2000 07 - 13.7 11.6 0.7 93.8 277.1
2000 06 105.2 13.5 10.2 0.8 97.1 284.9
2000 05 - 13.6 10.0 0.7 91.8 268.7
2000 04 - 13.8 9.8 0.4 90.9 265.8
2000 03 106.0 14.0 10.3 0.9 89.1 262.0
2000 02 - 14.0 10.4 0.9 89.4 257.8
2000 01 - 13.7 10.1 1.8 90.6 255.3
1999 12 106.2 13.0 9.8 0.9 99.4 263.5
1999 11 - 12.5 9.2 0.9 93.9 254.6
1999 10 - 12.2 8.7 1.1 96.0 250.7
1999 09 105.0 12.1 8.0 1.4 92.4 246.0
1999 08 - 11.9 7.2 0.6 91.5 241.8
1999 07 - 11.8 6.3 -0.3 90.1 238.5
1999 06 103.0 11.6 6.5 0.2 89.8 236.2
1999 05 - 11.6 6.4 0.7 86.9 233.3
1999 04 - 11.8 6.3 0.8 84.3 230.8
1999 03 101.6 12.1 6.2 1.0 84.7 230.3
1999 02 - 11.9 5.6 0.6 80.5 226.8
1999 01 - 11.4 6.9 1.5 79.3 221.8
1998 12 102.9 10.4 8.6 0.4 81.5 220.8
1998 11 - 9.9 9.2 0.5 77.0 207.1
1998 10 - 9.7 9.9 0.6 76.3 204.8
1998 09 104.9 9.6 10.6 0.8 77.6 203.5
1998 08 - 9.5 11.3 -0.6 77.2 202.2
1998 07 - 9.7 11.9 -0.4 75.4 196.9
1998 06 105.3 9.6 12.2 0.4 75.3 192.3
1998 05 - 9.7 13.3 0.4 71.6 187.4
1998 04 - 10.0 13.7 0.7 69.9 183.6
1998 03 106.5 10.4 13.9 0.6 69.6 180.4
1998 02 - 10.8 14.2 1.7 68.3 178.2
1998 01 - 10.8 13.6 3.1 67.3 175.7

Uwagi:
a) W tablicach podano okresy miesięczne, w przypadku braku informacji podano dane kwartalne
b) Stan na koniec okresu
c) Udział bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo
d) Podaż pieniądza M1 obejmuje:
- pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków);
- depozyty bieżące (łącznie z rachunkami inwestycyjnymi w bankowych biurach maklerskich) złotowe i walutowe osób prywatnych, podmiotów gospodarczych sektora niefinasowego i niebankowych instytucji finansowych oraz książeczki oszczędnościowe a'vista. Do końca 1996 r. depozyty walutowe oraz książeczki oszczędnościowe a'vista ujmowane były wyłącznie w M2.
e) Inflacja I - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego
f) Inflacja IV - wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy)

Podaż pieniądza M2 obejmuje:
- pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków);
- zobowiązania złotówkowe wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych; zalicza się tu: złotowe depozyty bieżące, złotowe depozyty terminowe i zablokowane oraz złotową część kategorii: bony oszczędnościowe i certyfikaty depozytowe (niezbywalne), pożyczki otrzymane od funduszy i fundacji niefinansowych, kredyty i pożyczki otrzymane od niebankowych instytucji finansowych, zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu;
- zobowiązania walutowe wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych; zalicza się tu: walutowe depozyty bieżące, walutowe depozyty terminowe i zablokowane oraz walutową część kategorii: bony oszczędnościowe i certyfikaty depozytowe (niezbywalne), pożyczki otrzymane od funduszy i fundacji niefinansowych, kredyty i pożyczki otrzymane od niebankowych instytucji finansowych, zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:
Stopy procentowe
Okres Redyskonto weksli [%] Kredyt lombardowy [%] Lokaty złotówkowe (d)
ROR [%] 12 m-cy [%]
min.(c) max. min. max.
2004 01 5.75 6.75 - - - -
2003 12 5.75 6.75 0.30 0.30 3.40 3.40
2003 11 5.75 6.75 0.30 0.30 3.40 3.40
2003 10 5.75 6.75 0.30 0.30 3.40 3.40
2003 09 5.75 6.75 0.30 0.30 3.30 3.30
2003 08 5.75 6.75 0.30 0.30 3.30 3.30
2003 07 5.75 6.75 0.40 0.40 3.30 3.30
2003 06 5.75 6.75 0.40 0.40 3.50 3.50
2003 05 6.00 7.00 0.50 0.50 3.70 3.70
2003 04 6.25 7.25 0.60 0.60 4.20 4.20
2003 03 6.50 7.75 0.60 0.60 4.20 4.20
2003 02 6.75 8.00 0.80 0.80 4.40 4.40
2003 01 7.25 8.50 1.00 1.00 4.50 4.50
2002 12 7.50 8.75 1.20 1.20 4.60 4.60
2002 11 7.50 8.75 1.20 1.20 4.70 4.70
2002 10 7.75 9.00 1.20 1.20 5.00 5.00
2002 09 8.50 10.00 1.60 1.60 5.40 5.40
2002 08 9.00 10.50 1.80 1.80 5.90 5.90
2002 07 10.00 11.50 1.80 1.80 5.90 5.90
2002 06 10.00 11.50 1.90 1.90 6.40 6.40
2002 05 10.50 12.00 2.20 2.20 7.00 7.00
2002 04 11.00 12.50 2.40 2.40 7.40 7.40
2002 03 12.00 13.50 2.50 2.50 7.50 7.50
2002 02 12.00 13.50 1.50 3.00 2.50 9.50
2002 01 12.00 13.50 2.00 3.00 2.50 10.00
2001 12 14.00 15.50 2.00 2.60 2.50 11.80
2001 11 14.00 15.50 2.00 4.25 3.00 11.10
2001 10 15.50 17.00 2.00 4.50 3.50 11.50
2001 09 17.00 18.50 2.93 6.00 4.00 12.50
2001 08 17.00 18.50 3.00 7.50 5.00 13.60
2001 07 18.00 19.50 5.00 7.50 5.00 14.00
2001 06 18.00 19.50 5.00 8.50 6.00 14.50
2001 05 19.50 21.00 5.00 8.50 6.00 14.50
2001 04 19.50 21.00 5.00 8.50 6.00 14.50
2001 03 19.50 21.00 7.00 9.50 8.00 15.30
2001 02 21.50 23.00 7.00 10.00 9.00 16.60
2001 01 21.50 23.00 7.00 10.00 9.00 17.00
2000 12 21.50 23.00 7.00 10.00 9.00 17.00
2000 11 21.50 23.00 7.00 10.00 9.00 17.10
2000 10 21.50 23.00 7.00 10.00 9.00 17.67
2000 09 21.50 23.00 7.00 10.00 7.50 17.55
2000 08 21.50 23.00 7.00 10.00 7.50 16.97
2000 07 20.00 21.50 7.00 10.00 7.50 16.56
2000 06 20.00 21.50 7.00 10.00 7.50 16.20
2000 05 20.00 21.50 7.00 10.00 7.50 16.18
2000 04 20.00 21.50 7.00 10.00 7.50 16.11
2000 03 20.00 21.50 7.00 10.00 7.50 16.09
2000 02 20.00 21.50 7.00 10.00 7.50 16.11
2000 01 19.00 20.50 7.00 10.00 7.50 14.99
1999 12 19.00 20.50 7.00 10.00 7.50 16.91
1999 11 19.00 20.50 7.00 10.00 7.50 16.91
1999 10 15.50 17.00 7.00 9.70 7.50 12.92
1999 09 15.50 17.00 7.00 9.70 7.50 13.00
1999 08 15.50 17.00 7.00 9.70 7.50 12.50
1999 07 15.50 17.00 7.00 9.70 7.50 12.50
1999 06 15.50 17.00 7.00 10.00 7.50 12.60
1999 05 15.50 17.00 7.00 10.00 7.50 12.60
1999 04 15.50 17.00 7.00 10.00 7.50 14.54
1999 03 15.50 17.00 7.00 10.00 7.50 13.49
1999 02 15.50 17.00 7.00 11.10 8.00 13.64
1999 01 15.50 17.00 7.00 12.50 8.70 15.36
1998 12 18.20 20.00 7.00 13.00 8.70 15.36
1998 11 20.00 22.00 7.00 14.00 11.00 17.50
1998 10 20.00 22.00 7.00 14.00 13.00 18.50
1998 09 21.50 24.00 9.00 14.00 13.00 19.00
1998 08 21.50 24.00 9.00 14.00 13.00 21.00
1998 07 21.50 24.00 9.00 15.00 13.00 21.48
1998 06 23.50 26.00 9.00 15.00 18.50 21.00
1998 05 23.50 26.00 9.00 15.00 17.90 21.00
1998 04 24.50 27.00 9.00 15.00 19.00 21.30
1998 03 24.50 27.00 9.00 15.00 19.00 21.60
1998 02 24.50 27.00 9.00 15.00 17.00 22.00
1998 01 24.50 27.00 9.00 15.00 19.00 21.90

Uwagi:
a) Stan na koniec okresu
b) W stosunku rocznym
c) W październiku i listopadzie 1998 r. oprocentowanie dla rachunków w fazie likwidacji wynosiło 3%
d) Lokaty złotówkowe w glównych bankach komercyjnych


Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:
Wynagrodzenia nominalne i realne
Okres Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto (a, b, c) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto (a, b)
Sektor przedsiębiorstw (c) Sfera budżetowa
(a, b, c) Sektor przedsiębiorstw (e) Sfera budżetowa
(a, f)
[PLN] A [PLN] A [PLN] B A B A B A B
2004 01 - - 2325.72 103.5 - - - - 101.8 87.1 - -
2003 12 2276.84 102.3 2662.21 105.1 - - 100.9 104.4 103.4 108.9 - -
2003 11 - - 2439.59 104.1 - - - - 102.6 104.4 - -
2003 10 - - 2331.08 103.0 - - - - 101.8 98.5 - -
2003 09 2610.02 103.1 2353.11 102.2 2117.08 100.9 102.4 101.4 101.4 102.1 105.9 101.4
2003 08 - - 2295.08 101.9 - - - - 101.3 98.3 - -
2003 07 - - 2342.71 102.4 - - - - 101.7 102.2 - -
2003 06 2141.01 103.8 2301.00 103.1 2098.58 80.7 103.3 95.8 102.4 102.2 106.6 80.5
2003 05 - - 2254.40 100.0 - - - - 99.6 97.2 - -
2003 04 - - 2320.68 104.2 - - - - 103.9 102.1 - -
2003 03 2228.68 103.4 2267.57 100.7 2601.72 121.0 102.9 99.5 100.1 101.1 103.9 120.3
2003 02 - - 2235.54 102.1 - - - - 101.6 99.4 - -
2003 01 - - 2246.51 102.7 - - - - 102.2 88.3 - -
2002 12 2225.41 103.4 2532.41 102.4 2149.53 108.3 102.5 105.9 101.6 108.0 101.5 108.0
2002 11 - - 2343.45 101.8 - - - - 100.9 103.6 - -
2002 10 - - 2263.31 100.5 - - - - 99.5 98.0 - -
2002 09 2095.81 102.4 2301.92 103.8 1985.47 101.4 101.1 102.5 102.5 101.9 98.7 102.3
2002 08 - - 2252.72 102.8 - - - - 101.6 98.7 - -
2002 07 - - 2288.90 104.1 - - - - 102.8 102.9 - -
2002 06 2061.95 102.7 2232.05 103.9 1958.86 78.6 100.6 95.3 102.4 99.5 99.3 78.3
2002 05 - - 2254.83 104.2 - - - - 102.4 101.5 - -
2002 04 - - 2226.45 102.3 - - - - 99.4 98.4 - -
2002 03 2155.54 105.5 2252.19 104.8 2492.58 118.8 102.1 99.0 101.6 102.6 103.6 117.5
2002 02 - - 2189.14 105.5 - - - - 102.1 100.0 - -
2002 01 - - 2187.76 88.4 - - - - 102.1 87.7 - -
2001 12 2152.99 105.2 2474.11 107.5 2098.57 105.7 101.3 104.6 101.7 107.3 95.8 105.1
2001 11 - - 2302.46 102.2 - - - - 103.0 102.1 - -
2001 10 - - 2252.16 101.6 - - - - 103.8 101.2 - -
2001 09 2047.29 102.0 2217.55 101.1 1984.18 102.7 102.5 102.1 101.9 100.9 104.4 102.8
2001 08 - - 2192.41 99.7 - - - - 101.8 100.0 - -
2001 07 - - 2198.50 102.3 - - - - 102.9 102.6 - -
2001 06 2006.92 98.2 2148.44 99.3 1932.41 82.9 100.8 96.5 98.9 99.4 103.7 81.4
2001 05 - - 2163.44 99.4 - - - - 101.9 98.4 - -
2001 04 - - 2175.55 101.2 - - - - 98.7 100.4 - -
2001 03 2043.55 99.6 2149.13 103.6 2328.87 110.0 102.5 98.3 101.7 103.1 106.7 108.6
2001 02 - - 2074.91 100.3 - - - - 101.0 100.2 - -
2001 01 - - 2069.29 88.1 - - - - 102.4 87.4 - -
2000 12 2051.74 107.7 2350.12 108.8 2116.43 116.7 101.4 106.0 98.2 108.6 110.8 114.9
2000 11 - - 2160.45 103.4 - - - - 100.9 103.0 - -
2000 10 - - 2088.54 100.0 - - - - 100.5 99.2 - -
2000 09 1905.76 101.9 2088.31 101.8 1813.50 103.6 100.5 100.3 100.5 100.9 102.3 102.0
2000 08 - - 2051.17 100.8 - - - - 101.3 101.1 - -
2000 07 - - 2035.55 99.3 - - - - 97.9 98.6 - -
2000 06 1869.78 100.1 2049.04 103.1 1751.15 85.6 102.4 98.1 101.8 102.3 101.2 83.9
2000 05 - - 1987.94 96.2 - - - - 105.2 95.5 - -
2000 04 - - 2067.25 103.8 - - - - 103.1 103.4 - -
2000 03 1868.65 100.7 1992.35 103.4 2046.43 116.9 104.7 97.2 103.1 102.5 105.9 112.8
2000 02 - - 1926.10 102.3 - - - - 101.4 - - -
2000 01 - - 1882.38 85.2 - - - - - 83.7 - -
1999 12 1856.31 108.3 2186.03 112.3 1746.56 108.4 103.1 105.0 102.3 111.3 108.1 105.1
1999 11 - - 1946.14 103.5 - - - - 99.7 102.6 - -
1999 10 - - 1881.13 100.3 - - - - 101.9 99.2 - -
1999 09 1714.00 103.3 1874.91 102.8 1610.81 102.5 104.2 102.3 103.9 101.4 109.5 101.5
1999 08 - - 1823.29 98.4 - - - - 103.4 97.8 - -
1999 07 - - 1852.47 101.4 - - - - 103.2 101.7 - -
1999 06 1659.48 103.8 1826.60 103.4 1571.52 93.6 103.8 101.5 103.6 103.1 109.7 91.5
1999 05 - - 1766.66 99.3 - - - - 103.4 98.6 - -
1999 04 - - 1779.84 102.2 - - - - 104.3 101.4 - -
1999 03 1598.52 97.0 1741.60 107.1 1678.68 113.6 102.4 94.5 105.1 106.0 107.3 110.7
1999 02 - - 1625.95 101.8 - - - - 102.1 101.2 - -
1999 01 - - 1596.96 82.1 - - - - - - - - 1998 12 1344.87 107.7 1582.13 109.0 1213.30 108.5 103.9 106.1 106.3 108.6 105.2 106.9
1998 11 - - 1451.17 105.2 - - - - 103.8 104.7 - -
1998 10 - - 1379.35 101.6 - - - - 102.2 100.9 - -
1998 09 1248.91 102.3 1357.30 101.7 1118.55 102.0 103.9 102.3 104.3 100.9 103.2 102.0
1998 08 - - 1334.18 97.4 - - - - 104.4 98.0 - -
1998 07 - - 1369.84 101.9 - - - - 102.6 102.3 - -
1998 06 1220.89 101.3 1344.17 103.2 1096.32 87.8 103.4 99.1 102.0 102.8 102.0 85.9
1998 05 - - 1303.10 100.0 - - - - 104.4 99.5 - -
1998 04 - - 1302.78 102.8 - - - - 103.3 102.1 - -
1998 03 1205.74 101.9 1267.59 103.6 1251.41 118.7 104.8 96.5 103.5 103.0 104.6 112.4
1998 02 - - 1223.90 99.3 - - - - 104.3 97.6 - -
1998 01 - - 1232.58 90.1 - - - - 105.7 87.4 - -


Uwagi:

a) W tablicach podano okresy miesięczne, w przypadku braku informacji podano dane kwartalne
b) Dane ogółem dotyczą pełnej zbiorowości
c) Od 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto powiększone o obligatoryjną składkę na ubezpieczenie społeczne. Wskaźniki dynamiki obliczono w warunkach porównywalnych.
d) W rubrykachh oznaczonych literami: A, B prezentowane są wskaźniki dynamiki liczone przy podstawach: A - analogiczny okres roku poprzedniego=100, B - okres poprzedni=100
e) Wskaźniki dynamiki obliczono w warunkach porównywalnych
f) W 1999 r. zmiana formy finansowania i przejęcie części podmiotów, głównie ochrony zdrowia, przez samorząd terytorialny

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:
Handel zagraniczny
Okres Obroty handlu zagranicznego *
eksport import-cif saldo
2003 11 16508.5 22331.8 -5823.3
2003 10 21106.4 25597.0 -4490.6
2003 09 20050.8 24716.3 -4665.5
2003 08 15631.0 19866.4 -4235.4
2003 07 17840.5 23799.9 -5959.4
2003 06 16655.9 20452.1 -3796.6
2003 05 16543.6 21164.6 -4621.0
2003 04 16898.2 21557.3 -4659.1
2003 03 17029.4 21767.6 -4738.2
2003 02 14603.4 18638.6 -4035.2
2003 01 13849.9 17914.8 -4064.9
2002 12 13729.8 19287.6 -5557.8
2002 11 15434.9 20389.1 -4954.2
2002 10 17530.2 22304.7 -4774.5
2002 09 15314.8 20205.1 -4890.3
2002 08 13967.5 17997.8 -4030.3
2002 07 14428.1 20387.6 -5959.5
2002 06 13787.0 18453.6 -4666.6
2002 05 12467.8 17565.2 -5097.4
2002 04 13456.6 19231.2 -5774.6
2002 03 13443.6 17929.4 -4485.8
2002 02 11958.4 16241.3 -4282.9
2002 01 11819.4 14823.2 -3003.8
2001 12 10656.6 15980.4 -5323.8
2001 11 12699.6 17776.0 -5076.4
2001 10 14748.1 19984.9 -5236.8
2001 09 13976.0 17801.6 -3825.6
2001 08 11810.4 16576.8 -4766.4
2001 07 11387.9 17307.3 -5919.4
2001 06 11227.7 16152.8 -4925.1
2001 05 11580.6 16869.5 -5288.9
2001 04 11454.0 16596.2 -5142.2
2001 03 13242.9 18389.8 -5146.9

2001 02 12081.6 15839.7 -3758.1
2001 01 12138.3 16533.8 -4395.5


2000 12 12005.2 18577.0 -6571.8
2000 11 13118.5 19130.9 -6012.4
2000 10 13089.5 20117.2 -7027.7


2000 09 12288.9 18005.1 -5716.2
2000 08 11150.7 16682.9 -5532.2

2000 07 11516.2 17775.0 -6258.8

2000 06 11438.3 17977.1 -6538.8
2000 05 10910.7 19167.9 -8257.2
2000 04 10462.9 16441.6 -5978.7
2000 03 11231.1 17880.4 -6649.3
2000 02 10645.0 16350.0 -5705.0
2000 01 9346.9 14438.6 -5091.7
1999 12 10120.4 17911.0 -7790.6
1999 11 10582.9 18443.0 -7860.1
1999 10 10637.0 17717.0 -7080.0
1999 09 9940.5 16687.3 -6746.8
1999 08 8653.3 14398.1 -5744.8
1999 07 8245.6 14633.1 -6387.5
1999 06 8504.8 14486.1 -5981.3
1999 05 8799.8 14556.2 -5756.4
1999 04 8641.1 14487.2 -5846.1
1999 03 9686.0 15939.8 -6253.0
1999 02 7857.0 12140.7 -4283.7
1999 01 7088.7 11000.5 -3911.8
1998 12 7970.3 13298.4 -5328.1

1998 11 8182.1 14145.5 -5963.4
1998 10 9224.0 15388.9 -6164.9
1998 09 8437.1 14831.9 -6394.8
1998 08 7657.8 12529.0 -4871.2

1998 07 8298.7 13633.6 -5334.9
1998 06 8328.8 13733.9 -5405.1
1998 05 7836.8 13220.6 -5383.8
1998 04 8020.4 13204.1 -5183.7
1998 03 8649.9 14777.3 -6127.4
1998 02 8418.2 12980.7 -4562.5
1998 01 7623.8 11219.1 -3595.3

Uwagi:
* Obroty handlu zagranicznego w mln PLN